حق الوکاله انتخاب بیش از یک وکیل

 

سؤال :
 آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان ، در تعیین میزان حق ‌الوکاله ‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، مؤثر است ؟
جواب: طبق نظریه مشورتی ٩٢١٨/٧مورخ ١٣٨٥/١٢/٧اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب سال 1379 و مقررات آیین‌ نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385. ، حق‌الوکاله وکیل طبق مواد 1 ، 3، 5 تا 8، 12 و 13 آیین‌ نامه یاد شده تعیین می‌شود ، اعم از اینکه خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکالتنامه یا وکالتنامه‌ های جداگانه انجام شده باشد .
به عبارت دیگر ، در تعیین میزان حق ‌الوکاله ‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست .Share تاريخ: 1396/06/26 مشاهده : 447

, , ,گذاشتن نظر