تفاوت عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه

 

 
سوال:تفاوت عندالمطالبه وعندالاستطاعه در مهريه چيست؟
جواب:
عندالمطالبه:
عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن اين عبارت در سند رسمي ازدواج كه به امضاي همسر (مرد) رسيده باشد، زن هر وقت بخواهد مي تواند مهريه را از مرد بخواهد.

عندالاستطاعه :
در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از اين عبارت در متن سند رسمي ازدواج، درخواست مهريه از مرد مشروط به داشتن مال و توانايي مرد در پرداخت  مهريه است.

شما می توانید وکیل در تهران را با انتخابی صحیح به وکلای خبره سفیر منشور آریا بسپارید.
 

Share تاريخ: 1396/06/26 مشاهده : 501

, , , , ,گذاشتن نظر