فرق بين دستور تخلیه با حکم تخلیه

 

 
سوال :فرق بين دستورتخلیه با حکم تخلیه چيست؟
جواب:دستور تخليه
دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذيل قرارداداجاره املاك مسكوني ، كه قاضي شوراي حل اختلاف با  صدور دستور به مرجع انتظامي محل ظرف يكهفته اقدام به تخليه ملك مسكوني مينمايند.

حكم تخليه :
حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نياز به دادرسي داشته باشد و نهايتا حكم صادر گردد.

 

Share تاريخ: 1396/06/26 مشاهده : 543

, ,گذاشتن نظر