تنظیم صورت جلسات مجامع شرکت ها


مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
 

1- مجمع عمومی عادی که سالی یکبارجهت رسیدگی به تراز نامه و حساب سود و زیان سال های مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و بررسی صورتحساب عملکرد سالیانه شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و انتخاب مدیران و بازرسان شرکت تشکیل می شود.
 

2- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که بنا به ضرورت و دعوت هیات مدیره و یا بازرسان در طول سال تشکیل می شود.
 

3- مجمع عمومی فوق العاده که صلاحیت آن تغییر در مواد اساسنامه و یا سرمایه شرکت و یا انحلال شرکت قبل از موعد می باشد.
 

پس از تهیه صورتجلسات مجامع فوق، می بایست یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت های مربوطه ارسال شده و محتویات آن در روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد.
 

یکی از خدمات موسسه سفیر منشور آریا به شرکت های تجاری و موسسات، ارائه راهنماییهای لازم جهت تنطیم صورتجلسات مجامع مزکور و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها می باشد.