اخذ کد اقتصادی


 

طبق ماده 169 قانون مالیتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اند جهت ثبت نام و دریافت کد اقتصادی اقدام و جهت انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود را در صورتحصاب ها، فرمها و اوراق مربوطه درج نموده و همچنین معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در واقع کد اقتصادی یک شناسه اختصاصی 12 رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولیدف واردات، صادرات، مونتاژ و توزیع هرگونه کالا و مشاغل خدماتی اشتغال دارند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور ذکر شده اشتغال داشته و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند. قابل ذکر است که اخذ کد اقتصادی در کنار ثبت شرکت و دریافت کد اقتصادی، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور خدماتی و تجاری می پردازند ضرورت دارد.
مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی :
1- در یافت دفترچه از واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی و تکمیل آنها .
2- دریافت فرمهای مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارایی و تکمیل آنها .
3- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره .
4- کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی به تعداد2 نسخه .
5-کپی اساسنامه شرکت .
6- کپی از اظهار نامه شرکت .
7- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن .
8- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس .
9- کپی سند اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.