پلمپ دفاتر تجاری


 

به موجب قانون کلیه شرکت ها و موسساتی که در اداره ثبت به ثبت می رسند مکلف اند پلمپ دفاتر دریافت کنند. انواع دفاتر تجاری برطبق ماده 6 قانون تجارت دفترکل، روزنامه، داراییو کپیه می باشد. دریافت پلمپ دفاتر الزامی است و جریمه مالیاتی دارد.

 در ادامه به توضیح این دفاتر و بیان مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر می پردازیم :

1- دفتر روزنامه : دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد خواهد شد، دفتر روزنامه مهمترین دفتر تجاری است.

2- دفتر کل دفتری است که در آن هزینه های دفتر روزنامه به صورت هفتگی در آن وارد می شود. دفتر کل و روزنامه به صورت سالیانه اخذ می شوند که درز سال مالی شرکت تکمیل می شوند.

3- دفتر دارایی : دفتری است که تاجر باید هر سال باید صورت جامعی از کلیه دارایی منقولو غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضا نماید. در واقع دفتر دارایی دفتری است که حساب های دفتر کل در پایان سال در آن درج می گردد و بینگر وضعیت مالی شرکت است.

4- دفتر کپیه : دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را به ترتیب تاریخ ثبت نماید که امروزه دفتر کپیه به شکلی که قانون تجارت بیان کرده منسوخ شده است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر :

1- گپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره

2- مهر شرکت

3- کپی روزنامه رسمی

4- کپی آخرین تغییرات شرکت