تاسیس شرکت


 

شرکت تجاری عبارتست از اینکه دو یا چند نفر به موجب قرارداد ،مقداری سرمایه اعم از نقد یا غیر نقد در بین گذاشته و با آن عملیات تجاری انجام داده و سود و زیان حاصله را بین خود تقسیم نمایند.
در قانون تجارت ایران 7 نوع شرکت پیش بینی شده است :
1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی
در میان شرکت های فوق آنچه که بیشتر متداول بوده و به ثبت میرسد شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود می باشند، علاوه بر آن شرکت های تعاونی و موسسات غیر تجاری نیز جهت انجام فعالیت های خود بایستی در اداره ثبت شرکت های مربوطه به ثبت برسند..
شرکت سهامی خاص : شرکتی است که تمام سرمایه آن صرفا توسط موسسین تامین می شود و سرمایه آن نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و اقلا 35 % آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در شرف تاسیس و در حساب مخصوصی سپرده شود و الباقی توسط موسسین تعهد به پرداخت گردد. تعداد اعضای شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر بوده و هیات مدیره بایستی از بین اعضا تعیین شود.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت های سهامی خاص عبارتند از:
1-دو برگ اظهارنامه‌ تکمیل شده‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ سهام داران.
2- دو جلد اساسنامه‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ سهام‌داران.
3- دو نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد.
4- دو نسخه صورت جلسه‌ هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.
5- فتوکپی مصدق شناسنامه‌ وکارت ملی کلیه‌ سهام‌داران و بازرسین.
6- ارائه‌ گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است.
7-اخذگواهی عدم سوء پیشینه سهامداران وبازرسین
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. حداقل شرکا در این شرکت دو نفر بوده و می توان اعضا هیات مدیره را خارج از شرکا انتخاب نمود و حداقل سرمایه این شرکت یک میلیون ریال می باشد که بایستی به مدیر عامل سپرده شود.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1-دوبرگ تقاضانامه‌ ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود.
2- دوبرگ شرکت نامه.
3- دو نسخه از اساسنامه.
4- دو نسخه صورت‌جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره.
5- فتوکپی شناسنامه‌ شرکا و مدیران و ارائه‌ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
6- کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده حداقل دونفر اعضا.
7- گواهی عدم سوپیشینه برای کلیه اعضاء.

موسسه سفیر منشور آریا در جهت ثبت کلیه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری راهنمای شما می باشد هم در مواردی که ثبت آن را از ابتدا تا انتهای کار به ما بسپارید، و هم در صورتی که از طریق سامانه اقدام به ثبت شرکت نمایید کلیه راهنماییها و خدمات لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد .