جهیزیه


هر چند که طبق قانون مدنی تامین اثاث زندگی از موارد نفقه بوده و به عهده مرد می باشد لاکن طبق عرف رایج مملکت هنگام شروع زندگی مشترک خانواده عروس اسباب و اثاثیه ای را بنا به توانایی مالی خود جهت زندگی مشترک تهیه و به منزل مشترک منتقل می نمایند و در اکثر مواقع لیست اقلام جهیزیه یا همان سیاهه به امضاء داماد و نزدیکان وی می رسد که به نوعی رسید محسوب می شود. جهیزیه در طول زندگی مشترک در منزل زوج امانت محسوب می شود و هنگام بروز اختلافات زناشویی زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای استرداد جهیزیه را نماید و زوج نمی تواند مانع از این اقدام گردد.