مهریه


از جمله مسائل مربوط به عقد ازدواج علی الخصوص هنگام بروز مشکلات و اختلافات زناشویی مهریه می باشد. در عقد نکاح با تعیین مهریه در سند ازدواج زن مالک مهر می شود و هرگونه دخل و تصرفی در ان می تواند انجام دهد، از جمله قبل از اینکه مهریه به وی پرداخت شود م یتواند از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزد. و حتی در زمان زندگی مشترک و قبل از بروز اختلاف، مبادرت به مطالبه مهریه خود نماید.
ازجمله اصطلاحات رایج در مهریه عبارات عند المطالبه و عند الستطاعه می باشد، مهریه در صورتی عند المطالبه است که به صرف تقاضای زوجه قابل مطالبه باشد و مهریه عند الاستطاعه به مهریه ای اطلاق می شود که مطالبه آن منوط به اثبات تمکن مالی و توانایی پرداخت توسط زوج می باشد. روشهای مطالبه مهریه یکی مراجعه به دادگاه خانواده و دیگری مراجعه به ادارات اجرای اسناد رسمی است که زوجه به اختیار خود می تواند با بررسی نتایج و آثار اجرایی و سهولت و تسریع در مطالبه به یکی از این دو مرجع مراجعه نماید.
بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده : هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و صول آن شمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد.یعنی در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات و احراز اعسار منتهی به بازداشت زوج می شود. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.