طلاق


در جامعه کنونی با عنایت به بروز اختلافات عدیده و عدم تفاهم در زندگی های زناشویی نسبت به جامعه سنتی سابق باالطبع آمار طلاق نیز متاسفانه رو به گسترش میباشد.
با توجه به اینکه قانون مرتبط با طلاق برگرفته از شرع مقدس اسلام میباشد، طلاق فقط از ناحیه ی زوج قابل اعمال است و بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.
طبق نبصره ماده ی مذکور زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در موادی از قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید که عبارتند از:
-زوجین در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط نمایند در صورت بروز شرایط خاص زن از طرف مرد وکالت در اثبات تحقق شرط و تقاضای طلاق از دادگاه نماید.
- در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر
- در صورت بروز عسر و حرج در ادامه زندگی مشترک برای زوجه مثل اعتیاد زوج ، ترک زندگی زناشویی ، محکومین زوج به حبس 5 سال یا بیشتر ، ضرب و شتم زوجه ، ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج