جعل و استفاده از سند مجعول


قانونگذار مواد 524 الی 541 قانون مجازات اسلامی [ بخش تعزیرات] را به بررسی جرم جعل و استفاده از سند مجعول اختصاص داده است. مطلبق قانون جعل عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ایی به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. قانونگذار در مود دیگری به تعیین مصادیق جرم جعل و مجازات آنها پرداخته است.
هم چنین این امکان وجود دارد که شخصی بدون اینکه در جرم جعل مشارکتی داشته باشد، از سند مجعول استفاده نماید. استفاده از سند مجعول هم جرمی جداگانه محسوب می شود که با توجه به مصادیق گوناگون ومتنوع آن مجازات های متفاوتی برای مرتکب تعیین شده است.