شهادت دروغ و توهین


جرم شهادت کذب از جمله جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. مطابق ماده ی 650 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات شهادت کذب از سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار ريال تا دوازده میلیون ريال جزای نقدی می باشد. البته شهادت کذب در صورتی جرم شناخته می شود که این شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی ادا شده باشد و در صورتی که کذب بودن شهادت ثابت شود، حکمی را که بر اساس آن صادر شده باطل می نماید. هم چنین در صورتی که شهادت کذب موجب ورود خسارت به شخص یا اشخاصی شود، شهود و مطلغین که ادای شهادت نموده و اظهاراتشان موجب ورود خسارت گردیده است، به تادیه ی آن نیز محکوم می شود.
جرم توهین نیز از مصادیق جرائم تعزیری است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. براساس قانون توهین شامل هرگونه رفتاریست که باعث وهن و سلب حیثیت و هتک حرمت شخص می شود اعم از اینکه این رفتار به صورت کتبی باشد یا شفاهی، به صورت نوشته باشد یا هر نوع فعلی که نسبت به مخاطب توهین تلقی شود. مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات جرم توهین یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد می باشد.