تحصیل مال نامشروع


جرم تحصیل مال از جمله جرائم تعزیری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع هر نوع تحصیل و بدست آوردن اموال متعلق به دیگران که از طریق نا مشروع و طرق خلاف قانون صورت گرفته باشد، مصداق این جرم می باشد. مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هرکس مالی یا وجهی تحصیل نماید که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.