سرقت


ماده 267 قانون مجازات اسلامی، در تعریف جرم سرقت بیان می دارد: سرقت عبارتست از ربودن مال متعلق به غیر. حسب مقررات قانونی چنانچه جرم واقع شده شرایط مقرر در قانون را داشته باشد، سرقت حدی بوده و مجازات آن قطع انگشتان دست راست برای بار اول، قطع پای چپ سارق برای بار دوم، حبس ابد برای سرقت سوم بوده و در مرتبه ی چهارم حکم سارق، اعدام است. اما چنانچه شرایط مقرر قانونی در جرم واقع شده وجود نداشته باشد، سرقت تعزیری بوده و مجازات آن حبس سارق می باشد. در هر صورت در جرم سرقت، مجرم، محکوم به استرداد مال مسروقه بوده و در صورتیکه مال مسروقه از بین رفته باشد و یا دسترسی به آن امکان نداشته باشد،مجرم باید قیمت روز مال مسروقه را به مالک آن پرداخت نماید.