خیانت در امانت


خیانت در امانت نیز از جمله جرائم تعزیری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. این جرم در خصوص مسئولیت امین در حفظ و نگهداری مالی است که به صورت امانت به وی سپرده شده است. هم چنین در صورتی که امین مال مورد امانت را به مصرفی غیر از آنچه مالک تعیین کرده، برساند، باز هم مطابق قانون مسئول بوده و باید خسارات وارده به مالک را جبران نماید. بنابراین در صورتی که مالک، مال خود را به شخصی بسپارد تا پس از مدتی آن را بازستاند و یا اینکه امین آن را به مصرف معینی برساند، در صورتی که امین پس از مطالبه مالک، مال را مسترد نکرده و یا آن را به مصرف دیگری غیر از آنچه که مالک تعیین کرده، برساند، از نظر قانون مجرم بوده و علاوه بر اینکه به مجازات مقرر قانونی (حبس) محکوم می شود، باید مال مورد امانت را مسترد کرده و خسارات مالک را جبران نماید.