انتقال مال غیر


جرم انتقال مال غیر زمانی اتفاق می افتد که شخصی مال متعلق به دیگری را منتقل نماید. خواه این انتقال به صورت عقد بیع باشد یا تحت سایر عقود مقرر در قانون مدنی واقع شود. در عرصورت هرگونه انتقال مال متعلق به دیگران، جرم تلقی و قابل مجازات است. از آنجا که این جرم از مصادیق جرم کلاهبرداری تلقی می شود، مجازات آن هم با جرم کلاهبرداری یکسان است. در صورت وقوع جرم انتقال مال غیر و اثبات آن در دادگاه، متهم به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته و رد مال به صاحب آن محکوم می شود. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.