کلاهبرداری


تعریف کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است. مظابق این ماده عرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوارنماید و یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بنرساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب یا امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود. در جرم کلاهبرداری عنصر مهم مانور متقلبانه است بدین معنی که مجرم با انجام اقداماتی، طرف مقابل (مجنی علیه) را فریب داده و از این طریق مال وی را می برد.