ترک انفاق


بعد از وقوع عقد نکاح دائم، یکی از وظایف زوج پرداخت نفقه به زوجه « در صورت تمکین زوجه» می باشد. در صورتی که زوج از انجام این وظیفه قانونی استنکاف ورزد، مطابق قانون مسئول و مجرم شناخته شده و مجازات می گردد. علاوه بر اینکه نفقه زوجه در نکاح دائم بر عهده زوج می باشد، مطابق مقررات قانون مدنی، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به پرداخت نفقه می باشند. البته الزام پرداخت نفقه به اقارب در صورتی است که فرد استطاعت مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد در غیر این صورت چنین الزام و اجباری وجود ندارد، برخلاف نفقه زوجه دائمه که پرداخت آن از سوی زوج الزامیست و ملائت یا عدم ملائت وی در وجوب آن نقشی ندارد. مطابق مقررات قانونی، صرف استنکاف و عدم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه جرم بوده و مرتکب قابل مجازات است. مجازات این جرم مطابق ماده 53قانون حمایت خانواده حبس تعزیری درجه شش، حبس بیش از 6ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از 20میلیون ريال تا 80 میلیون ريال می باشد.