دیوان عدالت اداری


به موجب ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دو (172) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تشکیل گردید.
با توجه به متن ماده قانونی مذکور تنها مردم حق شکایت از آراء ماده از کمیسیون های ماده 100 ، کمیسون ماده 77 قانون شهرداریها ، مراجع حل اختلاف و کمیسون های مالیاتی به دیوان عدالت اداری را دارا می باشند و ادارات دولتی و مراجع عمومی حق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را ندارند.
دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع قضایی در رسیدگی به تخلفات اداری سازمانها ، شهرداریها و نهادهای عمومی که به زیان اشخاص جامعه است ،میباشد.
از جمله شایعترین موضوعات قابل شکایت در دیوان عبارتند از : شکایت از آراء کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری، شکایت از واحدهای دولتی و اداری از حیث تضییع حقوق استخدامی، شکایت از شهرداریها در خصوص تضییع حقوق مالکانه افراد در اجرای طرحهای عمومی شهرداریها .
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با حضور وکلای متخصص و آشنا به امور ودعاوی دیوان عدالت اداری پاسخگوی سوالات شما ودر صورت تمایل اخذ وکالت وپیگیری پرونده شما در مرجع قضایی دیوان عدالت اداری بوده وهمکاری با این موسسه شما را به نتیجه مطلوب خواهد رساند.