ملکی و ثبتی


الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

اقدام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی

ابطال سند رسمی انتقال

خلع ید

فک رهن

تصرف عدوانی

دعاوی مربوط به اراضی ملی

فروش ملک مشاع

افراز ملک مشاع